KRAĆI PROGRAM ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI - IGRAONICA

 

 

 

Cilj programa

Cilj odgojno-obrazovnog procesa kraćeg programa igraonice je osiguravanje djetetove sveopće dobrobiti (osobne, emocionalne, tjelesne, obrazovne i socijalne dobrobiti) te  poticanje cjelovitog razvoja, odgoja i učenja djeteta kao i razvoj djetetovih kompetencija (Slunjski i sur., 2014).

Sadržaj kraćeg programa igraonice nije moguće unaprijed propisati. U okviru kraćeg programa - igraonice osigurat će se stimulativno okruženje u kojem će djeca imati slobodu istraživanja i usvajanja različitog znanja, znanja koje je rezultat konkretnih, senzornih iskustava djece, raznovrsnih interakcija s drugom djecom, odgojiteljicom i drugim odraslima, rezultat procesa asimilacije novih informacija i akomodacije usvojenog s novim informacijama (Slunjski i sur., 2014). Dakle, u osmišljavanju odgojno-obrazovnog procesa naglasak će biti na oblikovanju uvjeta i situacija za učenje djece kao rezultat praćenja dječjih aktivnosti, razmišljanja, interesa i potreba stavljajući u prvi plan ono što dijete može učiti u odnosu na svoj razvojni trenutak. Osnaživat će se samopoštovanje i inicijativnost svakog djeteta kroz svakidašnje interakcije djece s odraslima u kojima je prisutno uvažavanje, dobrohotnost i iskazivanje razumijevanja i ljubavi prema djetetu. Poticat će se djetetova samoprocjena različitih situacija, aktivnosti i uradaka.

 

Nositelj programa

Program provode educirani i stručno kompetentni djelatnici: odgojitelji u suradnji sa stručnim i drugim djelatnicima dječjeg vrtića.

 

Namjena i vremenik programa

Namjena programa je odgoj i obrazovanje djece u dobi od četvrte godine do polaska u osnovnu  školu. Program će se provoditi u 2020./2021. pedagoškoj godini ukoliko  epidemiološka situacija bude dopuštala.

Program se provodi na u matičnom objektu DV Dugo Selo u  jednoj odgojnoj skupini, od ponedjeljka do petka, s radnim vremenom neposrednog rada odgojitelja od 16.30 do 19.30.

 

Način realizacije

Naglasak u procesima učenja djeteta bit će stavljen na djetetovu aktivnost, njegovo prethodno iskustvo i individualnost te na socijalnu interakciju kao preduvjetima konstruiranja i sukonstruiranja znanja djeteta (Slunjski i sur., 2014). Ovime se ostvaruju uvjeti za razvoj i učenje djeteta kroz igru, razvojno primjerene aktivnosti i socijalne interakcije poštujući pri tome djetetovu individualnost, njegove potrebe, interese i iskustvo.

 

Bitni aspekti rada

 • poticati cjeloviti razvoj, odgoja i učenja djeteta te očuvanje zdravlja
 • jačanje psihološke otpornosti djece - uopće i vezano za pojavu epidemije korona virusa
 • omogućiti istraživanje, otkrivanje i aktivno učenje djeteta, poticati stvaranje i izražavanja djeteta u različitim izražajnim formama
 • osigurati kvalitetne odnose, suradnju i toleranciju među djecom, između odraslih i djece
 • omogućiti i osigurati demokratično življenje, aktivno sudjelovanje i suodlučivanje djeteta
 • fleksibilnost odgojno-obrazovnoga procesa u vrtiću, partnerstvo vrtića s roditeljima i širom zajednicom
 • spremnost i pripremljenost za primjereni prihvat djeteta i postizanje kontinuiteta njegova razvoja, odgoja i učenja
 • objektivno analiziranje i osvješćivanje konkretnih uvjeta u kojima se  odgojno -obrazovna praksa provodi, unaprjeđivati ukupno prostorno-materijalno i socijalno okruženje,  vremensku organizaciju i komunikaciju
 • osigurati uvjete za punu emancipaciju kreativnih karakteristika djeteta
 • osvijestiti ulogu odgajatelja u  procesu dječje igre
 • unaprjeđivanje dječjih vještina, navika, kompetencija i cjelokupnog razvoja putem raznovrsne, kreativne igre i otklanjanje određenih socijalnih i emocionalni poteškoća putem igre (refleksije s djecom i stručnjacima)
 • djelovati na poticanju cjelovitog razvoja djeteta kroz područje matematičkih kompetencija i osnovnih kompetencija u prirodoslovlju.
 • ukazati na značaj i važnost rane intervencije, organizacija i provedba intervencijskih  aktivnosti (praćenje i procjene razvojnog statusa djece,  tretman djece s posebnim potrebama)

 

Način vrednovanja

 • kroz dnevna, tjedna, tromjesečna, godišnja planiranja i zapažanja
 • kroz protokol o praćenju odgojno-obrazovnog procesa
 • kroz upitnik za roditelje - doživljaj programa od strane roditelja (njihovi upiti/dileme o kvaliteti realizacije programa)
 • putem ankete za djecu, polaznike programa o njihovom doživljaju programa
 • kroz intervizijske razgovore odgojitelja

 

Literatura:

1. Slunjski i sur. (2014). Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Republika Hrvatska.

dvds.hr is designed by NEO NEO-informatika
Copyright 2024 Dječji vrtić Dugo Selo. Sva prava zadržana.